Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij
Imię i nazwisko, wiek:   Adam Roman Cukier, 60 lat
funkcja z miejscowością: Wójt gminy Siedlec
staż pracy na tym stanowisku: od 2001 r. - 9 lat
reprezentowana partia: Sojusz Lewicy Demokratycznej


Przedstawienie własnych dokonań
na stanowisku Wójta gminy Siedlec w czasie kadencji 2006 - 2010

Konsekwentna realizacja zamierzeń wyborczych, przejawiająca się w znacznej ilości prowadzonych inwestycji;
Duży nacisk położony na działania zmierzające do poprawy jakości życia mieszkańców gminy;
Aktywne i odważne korzystanie z możliwości pozyskania środków unijnych na dofinansowanie inwestycji.

Najważniejsze inwestycje wykonane w gminie Siedlec w latach 2007-2010:

w zakresie wodociągowania, kanalizacji, modernizacji hydroforni i oczyszczalni ścieków wykonano zadania na łączną kwotę 3.729.254,97 zł, w tym: wybudowano 10.837,80 mb sieci wodociągowej, m.in. w Tuchorzy, Belęcinie, Wielkiej Wsi, Nowej Tuchorzy, a 2.854 mb sieci jest w budowie, wybudowano 2.582 mb kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Chobienicach.
uzyskano dofinansowanie na budowę wodociągu Boruja – Mariankowo – Nowa Tuchorza wraz z biologiczną oczyszczalnią w Zakrzewie oraz kanalizacji sanitarnej w Tuchorzy i przydomowych oczyszczalni ścieków w Nowej Tuchorzy o łącznej wartości zadań 8.122.049,00 zł,
złożono wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Grójec Mały, Grójec Wielki, Chobienice, Wojciechowo, Nieborza, Siedlec, Żodyń, Jażyniec wraz z kolektorem do Obry (dofinansowanie tzw. Fundusz spójności) - wartość zadania 33.604.402,00 zł,
zakupiono śmieciarkę (dofinansowanie PROW – wartość zadania 160.000,00).
W zakresie drogownictwa wykonano zadania na łączną kwotę: 5.181.925,36 zł w tym:
- Wybudowano i zmodernizowano 6.556 mb dróg o łącznej wartości zadań: 3.795.168,21 zł, m.in. w Reklinku, Nieborzy, Żodyniu, Siedlec – Kiełpiny (w trakcie), Mała Wieś – Wielka Wieś.
- W trakcie realizacji jest budowa ścieżki rowerowej Żodyń - Wielka Wieś dł. 6400 mb (dofinansowanie GDDKiA), - 266.857,06 zł.
- Zakończono budowę kanalizacji burzowej w Zakrzewie, Belęcinie, Siedlcu na ul. Polnej, ul. Łąkowej i ul. Krótkiej, Nieborzy, Kopanicy na ul. Tylnej, - łączna wartość 237.593,57 zł.
- Wybudowano chodniki o łącznej powierzchni 3.867 m2 i łącznej wartości 882.306,52 zł.
Sukcesywnie dostarczano kruszywo i masę asfaltową na drogi gminne, dwa razy każdego roku dokonywano równania dróg, przeprowadzono przegląd dróg gminnych i przejazdów kolejowych, uzupełniono bądź wymieniono znaki drogowe, prowadzono zimowe utrzymanie dróg gminnych, - łączna wartość 693.243,98 zł
Każdego roku uzupełniano oświetlenie uliczne w miejscowościach wskazanych przez Komisję Ładu i Porządku, Rolnictwa i Leśnictwa. –łączna wartość 534.393,53 zł.
Rozbudowywano, wyremontowano i wyposażano świetlice wiejskie na kwotę 1.706.738,00 zł (uzyskano dotację unijną na realizację świetlicy wiejskiej w Kiełpinach, Siedlcu, Borui, Jażyńcu, Grójcu Małym, Belęcinie, Żodyniu i Nowej Tuchorzy).
Na gospodarkę komunalną poniesiono nakłady w wysokości 788.767,00 zł.
W 2010 r zrealizowano w 25 wsiach tzw. Fundusz sołecki na ogólną wartość 359.694,00 zł.
Dom Pomocy Społecznej
Gmina Siedlec prowadzi Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, w którym obecne zamieszkuje 18 pensjonariuszy. Wydatki na remonty w DPS wyniosły w latach 2007 – 2009 odpowiednio: 27.357,51 zł, 30.730,88 zł, 50.315,10 zł, plan na 2010 r. wynosi 10.000,00 zł
Cały czas prowadzone są usilne starania o wybudowanie nowej siedziby Domu; w 2009 r. złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o dofinansowanie zadania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej.


Budżet w latach 2007 – 2010 – plan i wykonanie
- w odrębnym dokumencie


Straże Pożarne
Na terenie gminy Siedlec aktywnie działa 15 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Jednostki te są ważnym ogniwem szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz działalności społeczno-kulturalnej w gminie. 4 jednostki OSP włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.

W kolejnych latach mijającej kadencji na działalność OSP poczynione zostały nakłady finansowe w następujących wysokościach:
2007 - 300986,26 zł
2008 - 291035,79 zł
2009 - 95931,51 zł
2010 - 298211,02 zł

Dzięki temu jednostki OSP z gminy Siedlec są bardzo dobrze przygotowane do prowadzenia samodzielnych działań ratowniczo - gaśniczych w walce z pożarami, powodzią, usuwaniem skutków wypadków komunikacyjnych i wielu miejscowych zagrożeń oraz udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej i kierowaniu ruchem. Jednostki wyposażone są w 12 samochodów pożarniczych różnych typów, specjalistyczny sprzęt pożarniczy oraz niezbędne wyposażenie osobiste strażaków.

W 2010 r. udało się pozyskać dofinansowanie na zakup:
nowego samochodu operacyjnego, rozpoznawczo – ratowniczego VW T5 CARAVELLE,
łodzi hybrydowej S-5200 z przyczepą podłodziową,
motopompy pożarniczej TOHATSU, model VC82ASE
zestawu ratownictwa medycznego – PSP R-1
w ramach projektu współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet III „Środowisko przyrodnicze” Działanie 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” pod nazwą „Zakup samochodu rozpoznawczo – ratowniczego z łodzią i zestawem ratowniczym dla OSP Siedlec, gmina Siedlec”.

Duży nacisk kładziony jest na szkolenia członków OSP, tak by podejmowane przez nich działania cechowały się wysokim profesjonalizmem, co w efekcie przynosi wymierne korzyści całej społeczności.


Oświata
W ciągu mijającej kadencji podejmowano działania mające na celu modernizację i remonty szkół, a także zmierzające do rozwoju sieci przedszkoli.
Obecnie w gminie jest 5 zespołów szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym jeden przedszkolno-szkolno-gimnazjalny, a także 7 przedszkoli.

W poszczególnych latach mijającej kadencji na inwestycje i remonty przedszkoli, szkół i przedszkoli wydatkowano następujące kwoty:
2007 - 809.785,09 zł
2008 - 888.537,80 zł
2009 - 703.504,15 zł
2010 – wg planu wydatków: 644.424,00 zł

W budynkach szkolnych i przedszkolnych wymieniano okna, remontowano instalację CO, wodno-kanalizacyjne, elektryczne; wymieniano oświetlenie, prowadzono remonty pomieszczeń, zakupywano wyposażenie do sal lekcyjnych, sportowych, budowano i wyposażano place zabaw.


Promocja:
Wśród wielu różnego rodzaju imprez odbywających się na terenie gminy na szczególną uwagę zasługuje najstarszy w Polsce Konkurs Muzyki Ludowej, poświęcony tradycyjnej muzyce dudziarsko – koźlarskiej, reaktywowany z inicjatywy Wójta w 2003 r. Od tamtej pory konkurs odbywa się co roku w czerwcu.

Pomysłem Wójta było zorganizowanie w sierpniu 2004 r. pierwszego Święta Świni. Impreza ta przyciągnęła ogromną rzeszę publiczności i zyskała spory rozgłos. Dlatego też Święto Świni organizowane jest co roku, jako uznanie dla trudów pracy rolniczej, a także forma promocji gminy. Każdego roku formuła Święta Świni staje się bogatsza, łączy przyjemne z pożytecznym poprzez różnego rodzaju imprezy towarzyszące: sympozja, konkursy.


Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gmina Siedlec złożyła wniosek pt „Eliminacja wykluczenia społecznego – e-inclusion na obszarze gminy Siedlec” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-inclusion i otrzymała dofinansowanie na realizację tego projektu.
Wartość projektu wynosi 4.499.400,00 zł, wartość dofinansowania 3.824.490,00 zł
Informacja o zamierzeniach, jakich nie udało się w tej kadencji zrealizować i dlaczego


Nie udało się:
pozyskać mieszkań socjalnych

opracować miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy dla niektórych miejscowości w związku z bardzo czasochłonną procedurą,

wybudować sali sportowej w Tuchorzy, jednakże jest duża szansa na rozpoczęcie budowy w przyszłym roku.

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!