Wielkopolska skutecznie rozwijana dzięki PROW 2014-2020

Materiał informacyjny Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Odrestaurowany pałac w Buczu w gminie Przemęt, która na ten cel otrzymała z PROW 2014-2020 dofinansowanie w kwocie 500 000 zł.
Odrestaurowany pałac w Buczu w gminie Przemęt, która na ten cel otrzymała z PROW 2014-2020 dofinansowanie w kwocie 500 000 zł.
Blisko 270 milionów złotych wypłacono już beneficjentom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którzy podpisali umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Pozytywnie rozpatrzonych zostało około 1200 wniosków o płatność. Dzięki funduszom pochodzącym z Unii Europejskiej w regionie poprawia się stan infrastruktury wiejskiej, powstają nowe firmy i rozwijają już istniejące, dając nowe miejsca pracy mieszkańcom wielkopolskiej wsi. PROW 2014-2020 pomaga również dbać o dziedzictwo lokalne i rozwój turystyki na obszarach wiejskich.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego wdraża Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 od drugiej połowy 2015 roku. Od tego czasu zakończono szereg naborów wniosków, w efekcie czego podpisanych zostało ponad 2000 umów z beneficjentami na zadania o łącznej wartości prawie 500 milionów złotych.

- Województwo wielkopolskie jest drugim co do wielkości regionem w kraju. Jako region tradycyjnie rolniczy mierzy się z wieloma wyzwaniami, które stawia przed nim współczesny świat. Działania Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach PROW 2014-2020 zmierzają do tego, aby obszary wiejskie uczynić miejscem atrakcyjnym do życia. Poprawiamy stan dróg gminnych i powiatowych, dbamy o zapewnienie dostępu mieszkańcom do podstawowych usług, takich jak doprowadzenie bieżącej wody, czy odprowadzenie nieczystości. Troszczymy się o rozwój handlu lokalnego umożliwiając gminom inwestowanie w targowiska. Budowane i modernizowane są świetlice wiejskie, parki, ścieżki pieszo-rowerowe, boiska, place zabaw i siłownie zewnętrzne. Pamiętamy też o ochronie zabytków. Jednym z priorytetowych wyzwań programu jest zwiększenie zatrudnienia na obszarach wiejskich w branżach pozarolniczych. Dzięki środkom europejskim skutecznie rozwijamy nasz region – mówi wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski.

Inwestycje w powiatach wolsztyńskim i leszczyńskim

Ponad 12 milionów złotych z PROW 2014-2020 zostało dotychczas wypłaconych beneficjentom z powiatów wolsztyńskiego i leszczyńskiego. 2,9 miliona złotych wykorzystano na poprawę stanu dróg lokalnych. Trzy inwestycje drogowe dofinansowane na łączną kwotę ponad 1,8 miliona złotych zakończyła Gmina Przemęt. Wsparcie ze środków europejskich umożliwiło modernizację ulicy Pod Lipami w miejscowości Kaszczor, ulicy Rolniczej w Kluczewie oraz Głębokiej w Przemęcie. W tej ostatniej miejscowości wykonano również odwodnienie. Ponad 1 milion złotych wykorzystano na przebudowę regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej – odcinków drogi powiatowej Włoszakowice-Wijewo i Włoszakowice-Boszkowo. W 2020 roku władze powiatu leszczyńskiego pozyskały kolejnych 1,6 miliona złotych z PROW 2014-2020 z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w Krzemieniewie. Środki z programu otrzymała także Gmina Osieczna, która przebudowała ulicę Sosnową w miejscowości Kąkolewo.

Blisko 3 miliony złotych wypłacono z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji związanych
z gospodarką wodno-ściekową w powiecie wolsztyńskim. Na terenie gminy Wolsztyn zrealizowane zostały projekty polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej w miejscowości Barłożnia Gościeszyńska, budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Dąbrowiecka oraz Barłożnia Wolsztyńska oraz zakupie wyposażenia budynków technicznych w miejscowościach Chorzemin i Wroniawy, obsługujących sieć wodociągową. Gmina Przemęt z kolei zbudowała sieć kanalizacji sanitarnej oraz przebudowała sieć wodociągową w miejscowości Sączkowo. W lipcu 2020 roku wicemarszałek Krzysztof Grabowski podpisał w imieniu samorządu województwa umowę z Zakładem Eksploatacji Urządzeń Komunalnych w Siedlcu zakładającą dofinansowanie na blisko 2 miliony złotych inwestycji rozbudowy stacji uzdatniania wody oraz budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Wielka Wieś wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Kiełpiny.

Pomoc finansowa z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich umożliwiła realizację inwestycji w obiekty pełniące kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej. Ze środków na ten cel skorzystały gmina Wijewo, która przebudowała wiejskie domy kultury w miejscowościach Wijewo i Zaborówiec oraz gmina Osieczna, która zbudowała świetlicę wiejską w Jeziorkach. Fundusze unijne trafiły także do gminy Lipno z przeznaczeniem na budowę świetlicy wiejskiej w Gronówku oraz do gminy Wolsztyn z przeznaczeniem na doposażenie świetlic na terenie gminy. Z PROW 2014-2020 dofinansowane są również zadania związane z ochroną zabytków i budownictwa tradycyjnego. W październiku 2020 roku odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanego pałacu w Buczu w gminie Przemęt.

Ważne środki na rozwój lokalny

W województwie wielkopolskim funkcjonuje 28 lokalnych grup działania finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na obszarze gmin Wolsztyn i Przemęt oraz całego powiatu leszczyńskiego działa Wielkopolska Lokalna Grupa działania Kraina Lasów i Jezior. Gmina Siedlec z powiatu wolsztyńskiego należy z kolei do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła mającego swoją siedzibę w województwie lubuskim.

Lokalne grupy działania prowadzą nabory wniosków zgodnie z opracowanymi wcześniej strategiami rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Pieniądze na realizację projektów wpisujących się w poszczególne strategie trafiają do jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, firm i osób fizycznych. Na terenie powiatów wolsztyńskiego i leszczyńskiego wartość zrealizowanych projektów dofinansowanych za pośrednictwem wielkopolskich LGD to ponad 5,4 miliona złotych. Przyznane fundusze umożliwiły realizację 38 przedsięwzięć, z których 25 dotyczyło rozpoczęcia działalności gospodarczej lub rozwinięcia już istniejących przedsiębiorstw.

Pozostałe zadania zostały zrealizowane przez lokalne instytucje w formie inwestycji o charakterze niekomercyjnym. Dzięki środkom przeznaczonym na wsparcie rozwoju lokalnego w ramach PROW 2014-2020 w gminie Wolsztyn powstała ścieżka wzdłuż drogi wojewódzkiej Obra – Świętno, a także wyremontowano i dokonano termomodernizację budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera. Ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż brzegu jeziora Wileńskiego zbudowała gmina Przemęt. W powiecie leszczyńskim na terenie gminy Krzemieniewo powstały nowe siłownie zewnętrzne w miejscowościach Pawłowice i Oporowo, a w miejscowości Bojanice ciąg pieszo-rowerowy. Uzyskana pomoc ze środków europejskich umożliwiła przebudowę ulicy Sportowej w Dąbczu w gminie Rydzyna oraz przebudowę ulic Bocznej i Ogrodowej w Wilkowicach w gminie Lipno. W gminie Święciechowa zagospodarowano z kolei plażę w Gołanicach. Dzieci z miejscowości Kąkolewo i Świerczyzna w gminie Osieczna oraz miejscowości Miastko, Radomyśl, Przylesie i Wijewo w gminie Wijewo mogą korzystać z nowych placów zabaw. Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach pozyskał fundusze na przebudowę świetlicy wiejskiej w Krzycku Wielkim, a Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej na kompleksowe wyposażenie budynku. Przy wsparciu z PROW 2014-2020 zrewitalizowano również budynek Rydzyńskiego Ośrodka Kultury. Władze powiatu leszczyńskiego wybudowały z kolei ścieżkę rowerową na odcinku drogi krajowej DK12 – Górzno.

Dodaj ogłoszenie